Đóng

Công bố thông tin & Dữ liệu

Công bố thông tin & Dữ liệu

Thông báo công bố kết quả trúng chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản là công trình lắp dựng nhà kho, mái che nhà xe, mặt dựng tại số 602 Võ Văn kiệt (số cũ 354 Bến Chương Dương), Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 29/09/2023
Thông báo thanh lý tài sản là công trình lắp dựng nhà kho, mái che nhà xe, mặt dựng tại số 602 Võ Văn kiệt (số cũ 354 Bến Chương Dương), Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh bằng hình thức chào giá cạnh tranh 22/09/2023
Công bố kết quả trúng chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản cũ, hư hỏng và không sử dụng của Công ty Cổ Phần Dệt may Gia Định lần 5 20/09/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định lần 5 12/09/2023
Công bố kết quả trúng chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản cũ, hư hỏng và không sử dụng của Công ty Cổ Phần Dệt may Gia Định lần 4 08/09/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định lần 4 31/08/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định lần 3 25/08/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định lần 2 18/08/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định lần 1 11/08/2023
Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Legamex 22/05/2023
Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Bông Bạch Tuyết 22/05/2023
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 25/04/2023
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Legamex 25/04/2023
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Bông Bạch Tuyết 25/04/2023
Đơn Xin Từ Nhiệm Tư Cách Thành Viên BKS Của Ông Mai Thanh Tol 22/06/2022
Thông Báo Ngày Lập Danh Sách Cổ Đông Có Quyền Dự Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2022 13/05/2022
Thông Báo Về Việc Cấp Và Đổi Sổ Cổ Đông 13/05/2022
Báo Cáo Tài Chính 2020 Đã Kiểm Toán 29/04/2022
Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 27/04/2022
Thông Báo Ngày Lập Danh Sách Cổ Đông Có Quyền Dự Họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2021 08/03/2022
Thông Báo Khách Hàng Trúng Chào Giá Cạnh Tranh Lo Áo Quần Thanh Lý 08/03/2022
Thanh Lý Tài Sản Bằng Hình Thức Chào Giá Cạnh Tranh 28/02/2022
Thông Báo Hủy Đăng Ký Chứng Khoán Tại VSD 24/02/2022
Hủy Tư Cách Công Ty Đại Chúng 06/01/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Lần 10) 03/01/2022
Văn bản của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng Giditex 13/12/2021
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 23/11/2021
Nghị quyết ký kết phụ lục số 03 với LEGAMEX 11/11/2021
Nghị quyết tái ký HĐLĐ-BN giám đốc sản xuất Lê Hồng Chiến 11/11/2021
VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 2/11/2021
Thông báo Công ty CP Dệt may Gia Định không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 2/11/2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 28/10/2021
Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 giữa Công ty Giditex và Công ty Legamex 07/09/2021
Thông báo tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 04/08/2021
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 28/07/2021
Thông báo tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy của Công ty do dịch bệnh Covid-19 14/07/2021
Thông báo hoãn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021 2/06/2021
Thông báo hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29-05-2021 26/05/2021
Ký kết Phụ lục 01 và 02 với Công ty Legamex 25/05/2021
Nghị quyết ký kết phụ lục 01 và 02 với Legamex 22/05/2021
Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021-2026 19/05/2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 13/05/2021
Bổ sung tài liệu (của Ban Kiểm soát) họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Giditex 11/05/2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và đính kèm tài liệu họp 07/05/2021
Hợp đồng nguyên tắc về may gia công với Legamex 23/04/2021
Báo cáo thường niên 2020 19/04/2021
Về việc nhận gia công tủ vải và các sản phẩm với Công ty Legamex 13/04/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ. 12/04/2021
Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Cường – TV HĐQT Giditex. 27/03/2021
Đơn từ nhiệm của ông Lê Hùng – TV HĐQT Giditex. 27/03/2021
Đơn từ nhiệm của ông Lâm Hoài Anh – Thành viên HĐQT Giditex. 5/03/2021
Báo cáo quản trị Công ty năm 2020. 5/02/2021
Thông báo về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 30/01/2021
Miễn nhiệm Giám Đốc Khối Đầu Tư Giditex 30/01/2021
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 8, ngày 11/01/2021 11/01/2021
Miễn nhiệm chức danh TGĐ và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Cty CP Dệt may Gia Định, thay đổi người thực hiện công bố thông tin của Cty CP Dệt may Gia Định 05/01/2021
Công bố thông tin bất thường 24h: Quyết định của cục thuế TP.HCM 16/12/2020
Ký kết HĐGC với Gilimex 27/10/2020
Quyết định giao dịch của người có liên quan – giao dịch với Công ty Legamex 28/08/2020
Bổ nhiệm GĐSX đối với ông Lê Hồng Chiến 28/08/2020
Miễn nhiệm GĐĐH đối với bà Phan Thị Phượng 28/08/2020
Miễn nhiệm GĐSX đối với ông Dương Thanh Phong 28/08/2020
CBTT về giao dịch của người có liên quan 19/08/2020
Quyết định về việc thay đổi sơ đồ tổ chức Công ty 9/06/2020
Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 4/05/2020
Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 25/04/2020
Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin 25/04/2020
Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 24/04/2020
Công văn gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 24/04/2020
Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Võ Thị Lệ Huyền 3/03/2020
Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối sản xuất đối với ông Dương Thanh Phong 3/03/2020
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Phan Hoàng Long 3/03/2020
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Khối sản xuất đối với ông Hoàng Tiến Đạt 3/03/2020
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc khối Đầu tư phát triển Công ty Giditex 18/12/2019
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán 7/11/2019
Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty 12/10/2019
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 12/10/2019
Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin của Công ty 12/10/2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 1/10/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 24/09/2019
Thông Báo Từ Nhiệm, Thôi Đại Diện Vốn Của Ông LÊ HÙNG Và Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 10/09/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/08/2019 31/8/2019
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 30/08/2019 31/8/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày 30/8/2019 12/8/2019
Giải trình điều chỉnh số dư đầu kỳ tại BCTC năm 2018. 31/07/2019
Báo cáo tài chính quý 2 2019. 20/07/2019
Thông báo về ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 (đã ký).  16/07/2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. 04/05/2019
Thông báo gửi UBCKNN giải trình biến động KQSXKD Quý 1 năm 2019. 24/04/2019
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Lê Phan Hoàng Long. 29/03/2019
Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với bà Phan Thị Phượng. 29/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Phượng. 29/03/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH May Thạnh Mỹ. 25/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 08/03/2019
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 17/01/2019
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 17/01/2019
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 17/01/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. 02/01/2019
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 29/12/2018
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán. 26/12/2018
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. 12/12/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 05/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. 12/11/2018
Công bố thông tin ông Nguyễn Ái là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 11/09/2018
Biên bản, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 2018 01/08/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 01/07/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 13/07/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda 29/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty May Sài Gòn 3 và Công ty cổ phần May da Sài Gòn  28/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Indira Gandhi  27/06/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự quyền  tham dự họp ĐHĐCĐ 2018  18/06/2018
Thông báo về việc chào bán thỏa thuận cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Indira Gandhi và Công ty cổ phần Da giày Sagoda. 16/06/2018
Nghị Quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định  15/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Sài Gòn 3 15/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Da Sài Gòn 15/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Sài Gòn 3 14/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Da Sài Gòn 14/06/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 25/05/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Da Sài Gòn  25/05/2018 
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Sở KH-ĐT  02/04/2018 
Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da Giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi
23/11/2017
Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi 14/11/2017
Thông báo về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 21/07/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3) 12/06/2017
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 04/06/2017
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 31/05/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3) 25/05/2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 15/05/2017
Thư mời hop Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 15/05/2017
Quyết định về việc thành lập Nhà máy 189 tại địa chỉ 189 Phan Văn Trị,Q Bình Thạnh 11/05/2017
Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017  20/04/2017
Đăng ký, lưu ký cổ phiểu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 05/04/2017
Công bố thông tin về giao dịch kinh tế  với người có liên quan 17/01/2017
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán 01/11/2016
Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định 01/08/2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định 01/08/2016
Giấy đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định 20/07/2016 
Giấy ủy quyền dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định  
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định