Đóng

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda 29/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty May Sài Gòn 3 và Công ty cổ phần May da Sài Gòn  28/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Indira Gandhi  27/06/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự quyền  tham dự họp ĐHĐCĐ 2018  18/06/2018
Thông báo về việc chào bán thỏa thuận cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Indira Gandhi và Công ty cổ phần Da giày Sagoda. 16/06/2018
Nghị Quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định  15/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Sài Gòn 3 15/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Da Sài Gòn 15/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Sài Gòn 3 14/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Da Sài Gòn 14/06/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 25/05/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Da Sài Gòn  25/05/2018 
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Sở KH-ĐT  02/04/2018 
Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da Giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi
23/11/2017
Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi 14/11/2017
Thông báo về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 21/07/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3) 12/06/2017
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 04/06/2017
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 31/05/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3) 25/05/2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 15/05/2017
Thư mời hop Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 15/05/2017
Quyết định về việc thành lập Nhà máy 189 tại địa chỉ 189 Phan Văn Trị,Q Bình Thạnh 11/05/2017
Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017  20/04/2017
Đăng ký, lưu ký cổ phiểu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 2017 05/04/2017
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán 01/11/2016
Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định 01/08/2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định 01/08/2016
Giấy đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định 20/07/2016 
Giấy ủy quyền dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định  
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định  
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định