THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH NĂM 2018.

  Kính gửi đến quý cổ đông: 1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và chương trình họp. 2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công […]

13/07/2018 Quản Trị