Thông báo về ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 (đã ký). 

16/07/2019 Quản Trị