Đóng

Các phòng chức năng

Các phòng chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán la một bộ phận nghiệp vụ của Công ty, có chức năng nhiệm vụ tổng quát như sau:

1. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, quản lý tài sản của Công ty: ghi chép, phản ánh, theo dõi các hoạt động nghiệp vụ của Công ty;

2. Lập kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn;

3. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư của Công ty.

4. Tổ chức công tác kiểm tra các nghiệp vụ kế toán, xét duyệt các báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty;

5. Lập Báo cáo tài chính của Công ty, phân tích tình hình hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty và của toàn hệ thống theo định kỳ.

Phòng Công nghệ thông tin (CNTT)

Tham mưu đề xuất xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể của Công ty. Phối hợp với các phòng ban, tổ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu công việc…

Phòng CNTT có chức năng tham mưu và tác nghiệp giúp Tổng Giám đốc/Giám Đốc Điều Hành trong các lĩnh vực sau:

1. Tham mưu đề xuất xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể của Công ty;

2. Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu công việc;

3. Quản trị các rủi ro về CNTT, đảm bảo an ninh, an toàn mạng máy tính của Công ty;

4. Quản trị các hệ thống: mạng nội bộ, trang web, thư điện tử, cơ sở dữ liệu, tổng đài điện thoại;

5. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật tạo điều kiện cho người sử dụng khai thác tốt nhất tài nguyên và cơ sở hạ tầng CNTT tại Công ty;

6. Tham mưu, đề xuất, triển khai sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp, đảm bảo tính tương thích về công nghệ trong toàn bộ hệ thống thông tin của Công ty;

Phòng Kiểm soát nội bộ

Là bộ phận chức năng tham mưu cho ban điều hành, hoạt động của phòng nhằm dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với tất cả các hoạt động của Công ty. Phòng có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

1. Tham mưu, xây dựng cho Ban điều hành các quy trình, biểu mẫu nội bộ trong công ty.

2. Tham mưu cho Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro trong việc xây dựng, thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty

3. Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Công ty

Phòng Hành chính – Nhân Sự

Phòng Hành chính – Nhân Sự có chức năng giúp cho Tổng giám đốc trong việc triển khai các hoạt động thuộc các lĩnh vực: Hành Chính – Nhân Sự – Tiền Lương- Văn thư – Lưu trữ và công tác quản trị Hậu Cần, cụ thể:

1. Hành chính – Văn thư- Lưu trữ: Tiếp nhận và xử lý công văn đến, công văn đi. Thực hiện công tác lưu trữ công văn theo quy định của Nhà nước.

2. Công tác quản trị: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác của toàn đơn vị. Đảm trách công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh trong khu vực cơ quan.

3. Theo dõi, quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ cá nhân của người lao động trong Công ty và Nhà Máy

4. Xây dựng kế hoạch lao động, định mức lao động, đơn giá tiền lương. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban trong việc xây dựng và thực hiện các chế độ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng.

5. Thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  và tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.