Đóng

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

 

Nội Dung Công Bố

Ngày Phê Duyệt
Báo Cáo Tài Chính 2020 Đã Kiểm Toán 29/04/2022
Giải trình kết quả kinh doanh tại BCTC Quý 3 năm 2021 20/10/2021
BCTC Quý 3 năm 2021 20/10/2021
BCTC bán niên năm 2021 12/08/2021
Giải trình kết quả kinh doanh tại BCTC Quý 2-2021 20/07/2021
Báo cáo tài chính Quý 2-2021-Chưa kiểm toán 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 03/05/2021
BCTC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 03/05/2021
BCTC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 03/05/2021
BCTC đã kiểm toán cho giai đoạn tài chính từ ngày 06/08/2016 đến ngày 31/12/2016 03/05/2021
Giải trình kết quả kinh doanh tại BCTC Quý 1-2021 20/04/2021
Báo cáo tài chính Quý 1-2021 20/04/2021
BCTC quyết toán năm 2020 đã điều chỉnh số dư đầu theo BCTC kiểm toán năm 2019 30/03/2021
Giải trình báo cáo tài chính năm 2020 29/03/2021
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 – Chưa kiểm toán 29/03/2021
Giải trình kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính quý 4/2020 4/02/2021
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
Báo cáo tài chính qúy 3/2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính qúy 2/2020 20/07/2020
Báo cáo tài chính qúy 1/2020 20/04/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020
Báo cáo tài chính Quý 4/2019 18/01/2020
Báo cáo tài chính Quý 3/2019 19/10/2019
Báo cáo tài chính Quý 2/2019 (có điều chỉnh) 15/08/2019
Báo cáo tài chính Quý 1/2019 (có điều chỉnh) 15/08/2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 13/08/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 (có điều chỉnh) 01/08/2019
Báo cáo tài chính quý 2- Năm 2019 20/07/2019
Báo cáo tài chính quý 1- Năm 2019 21/04/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 30/01/2019
Báo cáo tài chính quý 4 – Năm 2018 19/01/2019
Báo cáo tài chính quý 3 – Năm 2018 19/10/2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu – Năm 2018 20/07/2018
Báo cáo tài chính quý 2 – Năm 2018 18/07/2018
Báo cáo tài chính quý 1 – Năm 2018 10/04/2018
Báo cáo tài chính – Năm 2017 (Chưa kiểm toán)
02/04/2018
Báo cáo tài chính quý 4 – Năm 2017 02/03/2018
Báo cáo tài chính quý 3 – Năm 2017  20/10/2017 
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 12/07/2017
Báo cáo tài chính quý 2 – Năm 2017  06/07/2017 
Báo cáo tài chính quý 1 – Năm 2017 20/04/2017
Báo cáo tài chính giai đoạn 06/8/2016 – 31/12/2016 30/03/2017