Đóng

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

Thông báo công bố kết quả trúng chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản là công trình lắp dựng nhà kho, mái che nhà xe, mặt dựng tại số 602 Võ Văn kiệt (số cũ 354 Bến Chương Dương), Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh29/09/2023
Thông báo thanh lý tài sản là công trình lắp dựng nhà kho, mái che nhà xe, mặt dựng tại số 602 Võ Văn kiệt (số cũ 354 Bến Chương Dương), Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh bằng hình thức chào giá cạnh tranh22/09/2023
Công bố kết quả trúng chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản cũ, hư hỏng và không sử dụng của Công ty Cổ Phần Dệt may Gia Định lần 520/09/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công Ty CP Dệt May Gia Định lần 512/09/2023
Công bố kết quả trúng chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản cũ, hư hỏng và không sử dụng của Công ty Cổ Phần Dệt may Gia Định lần 408/09/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công Ty CP Dệt May Gia Định lần  431/08/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công Ty CP Dệt May Gia Định lần  325/08/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công Ty CP Dệt May Gia Định lần  218/08/2023
Thông báo về việc thanh lý tài sản của Công Ty CP Dệt May Gia Định lần 111/08/2023
Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Legamex22/05/2023
Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Bông Bạch Tuyết22/05/2023
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202325/04/2023
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Legamex25/04/2023
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Bông Bạch Tuyết25/04/2023
Thông Báo Ngày Lập Danh Sách Cổ Đông Có Quyền Dự Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 202227/05/2022
Thông Báo Về Việc Cấp Và Đổi Sổ Cổ Đông13/05/2022
Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 202227/04/2022
Thông Báo Ngày Lập Danh Sách Cổ Đông Có Quyền Dự Họp ĐHĐCĐ Thường Niên 202124/03/2022
Thông Báo Khách Hàng Trúng Chào Giá Cạnh Tranh Lo Áo Quần Thanh Lý08/03/2022
Thanh Lý Tài Sản Bằng Hình Thức Chào Giá Cạnh Tranh28/02/2022
Thông Báo Hủy Đăng Ký Chứng Khoán Tại VSD24/02/2022
Hủy Tư Cách Công Ty Đại Chúng06/01/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Lần 10)28/12/2021
Văn bản của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng Giditex13/12/2021
VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán2/11/2021
Thông báo Công ty CP Dệt may Gia Định không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán năm 20192/11/2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 202128/10/2021
Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 giữa Công ty Giditex và Công ty Legamex07/09/2021
Thông báo tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-1904/08/2021
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 202128/07/2021
Thông báo tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy của Công ty do dịch bệnh Covid-1914/07/2021
Thông báo hoãn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/20212/06/2021
Thông báo hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29-05-202126/05/2021
Ký kết Phụ lục 01 và 02 với Công ty Legamex25/05/2021
Nghị quyết ký kết phụ lục 01 và 02 với Legamex22/05/2021
Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021-202619/05/2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 202113/05/2021
Bổ sung tài liệu (của Ban Kiểm soát) họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Giditex11/05/2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và đính kèm tài liệu họp07/05/2021
Hợp đồng nguyên tắc về may gia công với Legamex23/04/2021
Báo cáo thường niên 202019/04/2021
Về việc nhận gia công tủ vải và các sản phẩm với Công ty Legamex.13/04/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ.12/04/2021
Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Cường - TV HĐQT Giditex.27/03/2021
Đơn từ nhiệm của ông Lê Hùng - TV HĐQT Giditex.27/03/2021
Đơn từ nhiệm của ông Lâm Hoài Anh - Thành viên HĐQT Giditex.5/03/2021
Báo cáo quản trị Công ty năm 2020.5/02/2021
Thông báo về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.30/01/2021
Miễn nhiệm Giám Đốc Khối Đầu Tư Giditex30/01/2021
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 8, ngày 11/01/202111/01/2021
Miễn nhiệm chức danh TGĐ và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Cty CP Dệt may Gia Định, thay đổi người thực hiện công bố thông tin của Cty CP Dệt may Gia Định05/01/2021
Công bố thông tin bất thường 24h: Quyết định của cục thuế TP.HCM16/12/2020
Ký kết HĐGC với Gilimex27/10/2020
Quyết định giao dịch của người có liên quan - giao dịch với Công ty Legamex28/08/2020
Bổ nhiệm GĐSX đối với ông Lê Hồng Chiến28/08/2020
Miễn nhiệm GĐĐH đối với bà Phan Thị Phượng28/08/2020
Miễn nhiệm GĐSX đối với ông Dương Thanh Phong28/08/2020
CBTT về giao dịch của người có liên quan19/08/2020
Quyết định về việc thay đổi sơ đồ tổ chức Công ty 9/06/2020
Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày4/05/2020
Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 25/04/2020
Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin25/04/2020
Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc24/04/2020
Công văn gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 202024/04/2020
Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Võ Thị Lệ Huyền3/03/2020
Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối sản xuất đối với ông Dương Thanh Phong3/03/2020
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Phan Hoàng Long3/03/2020
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Khối sản xuất đối với ông Hoàng Tiến Đạt3/03/2020
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc khối Đầu tư phát triển Công ty Giditex18/12/2019
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán7/11/2019
Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty12/10/2019
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty12/10/2019
Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin của Công ty12/10/2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan1/10/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan24/09/2019
Thông Báo Từ Nhiệm, Thôi Đại Diện Vốn Của Ông LÊ HÙNG Và Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG10/09/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/08/201931/8/2019
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 30/08/201931/8/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày 30/8/201912/8/2019
Giải trình điều chỉnh số dư đầu kỳ tại BCTC năm 2018.31/07/2019
Báo cáo tài chính quý 2 2019.20/07/2019
Thông báo về ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 (đã ký). 16/07/2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.04/05/2019
Thông báo gửi UBCKNN giải trình biến động KQSXKD Quý 1 năm 2019.24/04/2019
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Lê Phan Hoàng Long.29/03/2019
Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với bà Phan Thị Phượng.29/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Phượng.29/03/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH May Thạnh Mỹ.25/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dệt may Gia Định08/03/2019
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.02/01/2019
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201929/12/2018
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán.26/12/2018
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/12/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 201905/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/11/2018
Công bố thông tin ông Nguyễn Ái là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt may Gia Định11/09/2018
Biên bản, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 201801/08/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định01/07/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định13/07/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda29/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty May Sài Gòn 3 và Công ty cổ phần May da Sài Gòn 28/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Indira Gandhi 27/06/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự quyền  tham dự họp ĐHĐCĐ 2018 18/06/2018
Thông báo về việc chào bán thỏa thuận cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Indira Gandhi và Công ty cổ phần Da giày Sagoda.16/06/2018
Nghị Quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 15/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Sài Gòn 315/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Da Sài Gòn15/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Sài Gòn 314/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Da Sài Gòn14/06/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Sài Gòn 325/05/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Da Sài Gòn 25/05/2018 
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Sở KH-ĐT 02/04/2018 
Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da Giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi
23/11/2017
Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi14/11/2017
Thông báo về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần May Sài Gòn 321/07/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3)12/06/2017
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201704/06/2017
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201731/05/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3)25/05/2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201715/05/2017
Thư mời hop Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201715/05/2017
Quyết định về việc thành lập Nhà máy 189 tại địa chỉ 189 Phan Văn Trị,Q Bình Thạnh11/05/2017
Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 201720/04/2017
Đăng ký, lưu ký cổ phiểu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201705/04/2017
Công bố thông tin về giao dịch kinh tế  với người có liên quan17/01/2017
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán01/11/2016
Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định01/08/2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định01/08/2016
Giấy đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định20/07/2016 
Giấy ủy quyền dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nội Dung Công Bố

Ngày Phê Duyệt
Giải trình kết quả kinh doanh tại BCTC Quý 3 năm 202120/10/2021
BCTC Quý 3 năm 202120/10/2021
BCTC bán niên năm 202112/08/2021
Giải trình kết quả kinh doanh tại BCTC Quý 2-202120/07/2021
Báo cáo tài chính Quý 2-2021-Chưa kiểm toán15/07/2021
BCTC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/201903/05/2021
BCTC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/201803/05/2021
BCTC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/201703/05/2021
BCTC đã kiểm toán cho giai đoạn tài chính từ ngày 06/08/2016 đến ngày 31/12/201603/05/2021
Giải trình kết quả kinh doanh tại BCTC Quý 1-202120/04/2021
Báo cáo tài chính Quý 1-202120/04/2021
BCTC quyết toán năm 2020 đã điều chỉnh số dư đầu theo BCTC kiểm toán năm 201930/03/2021
Giải trình báo cáo tài chính năm 202029/03/2021
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 - Chưa kiểm toán29/03/2021
Giải trình kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính quý 4/20204/02/2021
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 202020/01/2021
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 202014/08/2020
Báo cáo tài chính quý 3/202020/10/2020
Báo cáo tài chính quý 2/202020/07/2020
Báo cáo tài chính quý 1/202020/04/2020
Báo cáo tài chính năm 201930/03/2020
Báo cáo tài chính Quý 4/201918/01/2020
Báo cáo tài chính Quý 3/201919/10/2019
Báo cáo tài chính Quý 2/2019 (có điều chỉnh)15/08/2019
Báo cáo tài chính Quý 1/2019 (có điều chỉnh)15/08/2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201913/08/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 (có điều chỉnh) 01/08/2019
Báo cáo tài chính quý 2- Năm 201920/07/2019
Báo cáo tài chính quý 1- Năm 201921/04/2019
Báo cáo tài chính năm 201830/01/2019
Báo cáo tài chính quý 4 - Năm 201819/01/2019
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 201819/10/2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu - Năm 201820/07/2018
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 201818/07/2018
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 201810/04/2018
Báo cáo tài chính - Năm 2017 (Chưa kiểm toán)
02/04/2018
Báo cáo tài chính quý 4 - Năm 201702/03/2018
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2017 20/10/2017 
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201712/07/2017
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2017 06/07/2017 
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 201720/04/2017
Báo cáo tài chính giai đoạn 06/8/2016 – 31/12/201630/03/2017

 

CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

TIN KHÁC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2022

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Tiêu đề Slider

Logo đối tác