Đóng

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

giao dịch của người có liên quan - giao dịch với Công ty Legamex28/08/2020
Bổ nhiệm GĐSX đối với ông Lê Hồng Chiến28/08/2020
Miễn nhiệm GĐĐH đối với bà Phan Thị Phượng28/08/2020
Miễn nhiệm GĐSX đối với ông Dương Thanh Phong28/08/2020
CBTT về giao dịch của người có liên quan 19/08/2020
Quyết định về việc thay đổi sơ đồ tổ chức Công ty 9/06/2020
Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 74/05/2020
Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 25/04/2020
Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin25/04/2020
Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc24/04/2020
Công văn gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 202024/04/2020
Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Võ Thị Lệ Huyền3/03/2020
Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối sản xuất đối với ông Dương Thanh Phong3/03/2020
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Phan Hoàng Long3/03/2020
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Khối sản xuất đối với ông Hoàng Tiến Đạt3/03/2020
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc khối Đầu tư phát triển Công ty Giditex18/12/2019
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán7/11/2019
Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty12/10/2019
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty12/10/2019
Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin của Công ty12/10/2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan1/10/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan24/09/2019
Thông Báo Từ Nhiệm, Thôi Đại Diện Vốn Của Ông LÊ HÙNG Và Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG10/09/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/08/201931/8/2019
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 30/08/201931/8/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày 30/8/201912/8/2019
Giải trình điều chỉnh số dư đầu kỳ tại BCTC năm 2018.31/07/2019
Báo cáo tài chính quý 2 2019.20/07/2019
Thông báo về ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 (đã ký). 16/07/2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.04/05/2019
Thông báo gửi UBCKNN giải trình biến động KQSXKD Quý 1 năm 2019.24/04/2019
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Lê Phan Hoàng Long.29/03/2019
Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với bà Phan Thị Phượng.29/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Phượng.29/03/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH May Thạnh Mỹ.25/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dệt may Gia Định08/03/2019
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.02/01/2019
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201929/12/2018
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán.26/12/2018
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/12/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 201905/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/11/2018
Công bố thông tin ông Nguyễn Ái là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt may Gia Định11/09/2018
Biên bản, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 201801/08/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định01/07/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định13/07/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda29/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty May Sài Gòn 3 và Công ty cổ phần May da Sài Gòn 28/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Indira Gandhi 27/06/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự quyền  tham dự họp ĐHĐCĐ 2018 18/06/2018
Thông báo về việc chào bán thỏa thuận cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Indira Gandhi và Công ty cổ phần Da giày Sagoda.16/06/2018
Nghị Quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 15/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Sài Gòn 315/06/2018
Thông báo kết quả chào bán cổ phần CTCP May Da Sài Gòn15/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Sài Gòn 314/06/2018
Thông báo kết quả tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP May Da Sài Gòn14/06/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Sài Gòn 325/05/2018
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định đầu tư tại Công ty cổ phần May Da Sài Gòn 25/05/2018 
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Sở KH-ĐT 02/04/2018 
Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da Giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi
23/11/2017
Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda và Công ty cổ phần SX-TM-DV-XNK Indira Gandhi14/11/2017
Thông báo về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần May Sài Gòn 321/07/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3)12/06/2017
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201704/06/2017
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201731/05/2017
Thông báo về việc bán đấu giá của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định tại Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 (SG3)25/05/2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201715/05/2017
Thư mời hop Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201715/05/2017
Quyết định về việc thành lập Nhà máy 189 tại địa chỉ 189 Phan Văn Trị,Q Bình Thạnh11/05/2017
Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 201720/04/2017
Đăng ký, lưu ký cổ phiểu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định năm 201705/04/2017
Công bố thông tin về giao dịch kinh tế  với người có liên quan17/01/2017
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán01/11/2016
Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định01/08/2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định01/08/2016
Giấy đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định20/07/2016 
Giấy ủy quyền dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai công ty Cổ phần Dệt May Gia Định
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dệt May Gia Định

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH .

Đại hội cổ đông năm 2020

Đại hội cổ đông năm 2019

Đại hội cổ đông năm 2018

 

CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

TIN KHÁC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2020

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY

Tiêu đề Slider

IMG_6842

Tiêu đề Slider

IMG_6860

Tiêu đề Slider

IMG_6878

Tiêu đề Slider

IMG_6882

Tiêu đề Slider

IMG_6891

Tiêu đề Slider

IMG_6894

Tiêu đề Slider

IMG_6897

Tiêu đề Slider

IMG_6901

Tiêu đề Slider

IMG_6903

Tiêu đề Slider

IMG_6909

Tiêu đề Slider

IMG_6918

Tiêu đề Slider

IMG_6920

Tiêu đề Slider

IMG_6916

Tiêu đề Slider

IMG_6917

Tiêu đề Slider

hinh5

Logo đối tác